สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่อ
  • เป็นเจ้าของกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม
  • มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มีที่ตั้งกิจการ บริษัท ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
image

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองธุรกิจ
4. รูปถ่ายหน้าธุรกิจของคุณลูกค้า 4-5 รูป
5. หนังสือรับรองการขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล *( ถ้ามี )

Powered by MakeWebEasy.com